Serbest bölgelerde ‘yazılım hatasından’ ek maliyet krizi

Özlem SARSIN

Ege Plastik Sanayicile­ri Derneği (EGEPLAS­DER) Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Özbey, serbest böl­gelerde üretim yapan ve malla­rını yurt içinde konuşlu firma­lara satan şirketlerin 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yaptık­ları tescil işlemlerinde ek olarak ortalama yüzde 15 Gümrük Ver­gisi ödemek zorunda kaldığı uya­rısında bulunarak yaşanan du­ruma tepki gösterdi. Firmaların hiç hesapta olmayan ek maliyet ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Özbey, girdi maliyetlerin­deki artışlara ek olarak, serbest bölgelerde üretim yapan firma­lardan satın aldıkları mallara or­talama yüzde 15 Gümrük Vergisi ödemenin şaşkınlığını yaşadık­larını ifade etti.

Serbest bölgelerde faaliyet gös­teren firmaların, serbest dola­şımda olmayan girdileri için ay­rı bir kalemde vergilerini ödedik­lerini hatırlatan Özbey yaşanan sorun hakkında şunları söyledi, “Nihai ürünler için ise ilgili ka­nun ve yönetmelik hükümleri ge­reğince firmalarımız seçim hak­larını kullanarak, GTİP tespiti ve serbest dolaşımda olduğunu be­yan edecek başka bir kod olma­ması nedeniyle “AT (Avrupa Top­luluğu)” kodlarını kullanarak be­yanlarını yapıyorlardı. Ancak 22 Mayıs’tan bugüne yapılan tescil­lerde, serbest dolaşımda olan ve yurt dışına gönderilmesi halin­de Gümrük Yönetmeliği’nin 432. Maddesi gereğince A.TR Belge­si düzenlenebilecek statüde olan malların vergilendirilmesin­de, gerek ‘AT’ gerekse ‘SBUSDE’ (Serbest Bölgelerde Üretilen Ser­best Dolaşımdaki Eşyanın İthali) kodları kullanılamıyor” dedi.

Yaşanan sorunun Gümrük Teşkilatı tarafından önce “yazı­lım güncellemesi” olarak açık­landığını kaydeden Şenol Özbey, geçen 15 günlük sürede sorunun çözülememesi nedeniyle firma­ların hesaplarında olmayan bir vergi ödemesi ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. Özbey, konuyla ilgili şu değerlendirme­yi yaptı: “Mevcut kur politikası yüzünden kâr marjları iyice da­ralan ve ayakta kalma mücadele­si veren firmalarımız, oyun sıra­sında kural değişikliği anlamına gelen bu uygulamayı izah etmek­te zorlanmaktadırlar. Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Teşki­latı’mızdan sanayicilerimize ek maliyet yansıtan bu uygulama­dan ivedilikle vaz geçilmesini ta­lep etmekteyiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir